CÔNG SUẤT & KÍCH THƯỚC

ENG |VIE
>

CÔNG SUẤT & KÍCH THƯỚC

KHÔNG GIAN CHỨC NĂNG

TẦNG

KÍCH THƯỚC
Dài x Rộng x Cao

Diện tích
M2

LỚP
HỌC

BÁN NGUYỆT

RẠP HÁT

CHỮ U

HÌNH
VUÔNG

BÀN TRÒN

TIỆC ĐỨNG

TIỆC CÁ NHÂN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TỔNG CỘNG

-

>

>

KHÔNG GIAN CHỨC NĂNG

KÍCH THƯỚC
Dài x Rộng x Cao

Diện tích M2

LỚP HỌC

BÁN NGUYỆT

RẠP HÁT

CHỮ U

HÌNH VUÔNG

BÀN TRÒN

TIỆC ĐỨNG

TIỆC CÁ NHÂN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TỔNG CỘNG

-

-

-

-

-

-

-

-